BLOGG

Vad är nytt i SAFe 6.0

En sammanfattning och analys av ramverket SAFe som nu är uppdaterat till version 6.0.

Den 15 mars lanserades den nya versionen av Scaled Agile Framework globalt, nu uppdaterad till version 6.0.

Det här första blogginlägget är en del av en artikelserie där teamet på We Are Movement under de kommande veckorna gemensamt kommer att fördjupa sig i utvalda delar av det uppdaterade ramverket. I varje nytt blogginlägg kommer vi att dela praktiska råd, tips om tekniker och verktyg för att använda idéerna i den senaste versionen av ramverket genomtänkt och ansvarsfullt.

SAFe 6.0 – Den uppdaterade stora bilden

SAFe 6.0

Den nya versionen släpptes officiellt den 15 mars och du kan som vanligt hitta den online här.

Varför en ny version av ramverket?

Det är ganska svårt att underhålla ett ramverk och hålla det uppdaterat i den snabbrörliga världen av affärer och teknik 2023 🙂

Varje efterföljande version bygger alltid på analys av vad utövare av Lean och Agil metodik gör ute i fältet. Och varje år ser vi nya lärdomar, nya idéer och nya metoder som uppstår genom att använda de modernaste Lean och Agila principerna, teknikerna och metoderna, och arbetet är då att se till att de sammanfattade lärdomarna återspeglas i ramverket framåt.

Sedan version 5.0 lanserades 2020 har det centrala temat varit att vi ser ”skiftet till flöde” som ett massivt globalt tema. Som resultat har vi sett team, ARTs och värdeflöden fokusera ännu mer på att lära sig snabbare genom smart modularisering, decentralisera beslutsfattandet och fokusera sig på att visualisera och hantera flödet av värde ”end-to-end”.

Det andra breda temat har varit att det övergripande fokuset på ”Business Agility” i version 5.0 har blivit mer närvarande i det faktiska arbetet. Vi ser nu allt fler traditionella (icke-IT/RnD) affärsfunktioner som väljer att använda idéer från världen av Lean, Agile och SAFe för att möjliggöra för dem att ”röra sig i takt med den agila produktutvecklingen.”

I den här artikeln kommer jag att fokusera på vad jag tycker är de fyra mest relevanta och intressanta uppdateringarna i SAFe 6.0:

 • Accelererande värdeflöde – SAFe 6.0 är ”The Flow Release”
 • Förtydligande och förstärkande av agila team och tydliggörande av ansvarsområden
 • Starkare Lean & Agile-grunder
 • Mer vägledning för agila affärsfunktioner – använda idéerna i SAFe bortom IT & RnD

Accelererade värdeflöde – SAFe 6.0 är ”The Flow Release”

När jag först stötte på SAFe-ramverket för över ett decennium sedan, tänkte jag ”åh, bra, ett flödesramverk!”. Men vid den tiden (.. före version 3.0) var det mer min observation om konsekvenserna av att tillämpa principerna och idéerna i ramverket än den konkreta vägledningen och föreslagna metoderna i den tidiga versionen som då lutade sig kraftigt mot SCRUM eller varianter av det tänkandet.

Nu med den senaste versionen är vägledningen och metoderna tydliga; om du inte hanterar flödet kommer det att hantera dig. Och många artiklar, metoder och metoder har förtydligats och uppdaterats för att återspegla det syftet.

Så i den nya versionen kommer du att se att vi har byggt vidare på arbetet av Donald Reinertsen och tydligheten i hans arbete med produktutvecklingsflöde och omskrivit princip #6. Principen kallas nu ”Make Value Flow Without Interruptions” och är nu helt inriktad på de åtta egenskaperna hos flöde som hjälper till att förbättra värdeflödet som helhet.

Accelerating Value Flow – SAFe 6.0 is “The Flow Release”

 1. Pågående arbete: I alla system som syftar till att leverera värde kommer det alltid att finnas en del pågående arbete. Det är nödvändigt för att värdeflödet ska ske i slutänden.
 2. Flaskhalsar: Dock kommer det i varje flödessystem också att finnas en eller flera flaskhalsar som begränsar flödet av värde genom hela systemet.
 3. Överlämningar: Eftersom olika individer och team har olika färdigheter och ansvarsområden är överlämningar nödvändiga för alla materialflödessystem. Varje person eller team är avgörande för att flytta ett arbetsobjekt genom systemet.
 4. Återkoppling: Kund- och intressentåterkoppling är avgörande för att säkerställa effektiva och effektiva resultat. Idealt sett bör återkoppling ske under hela processen.
 5. Batch: Eftersom alla system har en begränsad kapacitet kan inte allt arbete göras på en gång. Därför sker arbetet genom systemet i batcher som är utformade för att vara så effektiva som möjligt.
 6. Kö: Allt börjar med en uppsättning arbetsobjekt som ska göras. Dessutom behöver varje värdeflöde en prioriteringsmekanism för att sekvensera arbetet för bästa värde.
 7. Människor: Människor är avgörande för att flytta arbetsobjekt från ett tillstånd till ett annat.
 8. Policys: Dessa är integrerade i flödet av värde. Lokala policys kan bestämma hur ett arbetsobjekt flyttas från steg till steg inom ett team, eller globala policys styr hur arbetet utförs inom företaget.

Det finns också åtta nya ”flödesacceleratorer” som kan påskynda flödet av värde, och dessa har också en motsvarande artikel som visar förslag på hur man tillämpar dem i portföljen, i en stor lösning,ART-nivå och för Agila team.

Starkare Agila team och tydliggörande av ansvarsområden

Historiskt sett har en inte så ovanlig feltolkning av ramverket varit att ”alla team som bygger en lösning tillsammans måste använda exakt samma metoder.” Detta har dock aldrig varit syftet eller vägledningen i ramverket. Istället har målet varit, och är fortfarande, att inom ramen för Lean Portfolio Management, den gemensamma PI-kadensen och den gemensamma inriktningen och avsikten som PI-målen skapar, kan de agila teamen blanda och anpassa olika flödes- och dragbaserade metoder för att anpassa sig, bygga, integrera, validera och leverera värde tillsammans med hög smidighet.

Med den nya versionen är artiklarna som beskriver den föreslagna metoden för hur ett agilt team arbetar och samarbetar med andra team mycket mer nyanserade och tydliga angående syftet; de är bemyndigade att välja, blanda och anpassa och utveckla arbetssättet som de använder i sammanhanget. Dessutom har vägledningen nu fler alternativ och exempel på hur man använder mer renodlade flödesbaserade metoder (SAFe Team Kanban), mer kadensbaserade metoder (SAFe Scrum) eller variationer därav som ett team.

Även med tidigare versioner har artiklarna som beskriver olika roller i ramverket haft varierande kvalitet/nivå av detaljer, särskilt när det gäller frågor om ansvar för rollerna, ibland bara med långa (..och ganska svårlästa) punktlistor med förslag.

Med den nya versionen har alla rollartiklar fått samma förenkling och översikt med en mycket mer hjälpsam sammanfattning i form av ett ”Ansvars-hjul”:

empowering Agile Teams and clarifying responsibilities.

Tydligare Lean & Agila grunder

Ramverket bygger på de ideer och lärdomar som finns inbäddade i det Agila manifestet. Den extra nyansen för att bygga större lösningar som SAFe har lagt till var integrationen av Lean-tänkande och det helhetsbaserade dragbaserade tillvägagångssättet som finns inbäddat i det; fram till den nya versionen har Lean-tänkande metaforiskt representerats i SAFe med ”SAFe House of Lean”, en kraftfull men något komplex modell och visuell metafor.

För att ytterligare klargöra och förenkla tankesättet bakom principerna och metoderna pensionerar den nya 6.0-versionen husmetaforen och ersätter den med den mycket enklare och tydligare ”Lean Thinking”-modellen. Detta fokuserar på det systemiska drag/flödesdelen, vilket var kärnan i vad Lean-tänkande lade till idéerna i Agile-manifestet:

Stronger Lean & Agile foundations

Som en uppföljning genomfördes också några omskrivningar i kärnvärdena, principerna och kompetenserna eftersom några av nyanserna i Lean-huset nu behövde representeras på ett adekvat sätt i ramverket:

 1. SAFe:s kärnvärden har uppdaterats för att inkludera respekt för människor, ständig förbättring, anpassning och transparens.
 2. Respekt för människor är ett grundläggande mänskligt behov och att behandla människor respektfullt uppmuntrar dem att lära, växa och bidra till affärs- och kundresultat.
 3. Att låta värde flöda utan avbrott är den nya SAFe-principen #6 relaterad till Value Stream Management (VSM).
 4. Innovation är en del av kompetensen för kontinuerlig lärandekultur, som har lagts till i SAFe-grunden och kommer att utvecklas ytterligare i framtida versioner.
 5. Ständig förbättring har alltid varit en nyckel inom Lean, och det har lagts till som ett SAFe-kärnvärde eftersom ”strävan efter perfektion” leder till kontinuerlig förbättring av produkter, tjänster och processer.
 6. SAFe:s kärnvärden har ytterligare reviderats för att undvika överlappning med andra begrepp, till exempel inbyggd kvalitet som nu ingår som en dimension av kärnkompetensen Team och teknisk smidighet.

Mer vägledning för agila affärsfunktioner – att använda idéer från SAFe bortom IT & RnD

När man övergår till ett Lean-Agilt paradigm för att skapa och leverera system och lösningar ser vi konsekvent att individer och team bortom att bygga/leverera tekniska lösningar behöver lära sig att tillämpa Lean-Agila principer i sitt arbete, såsom att optimera flödet, arbeta med mindre batcher, prioritera kvalitet, fokusera på värde och använda systemtänkande.

Den uppdaterade artikeln om affärer och teknik diskuterar nu fem mönster för affärer och teknik som kan stödja denna förändring baserat på exempel från verkligheten. Dessa inkluderar:

More guidance for Agile Business Functions – using the ideas in SAFe beyond IT & RnD

 • Implementera affärsdrivna Agila Release Tåg (ARTs)
 • Starta affärståg
 • Skapa ett agilt ledningsteam
 • Tillämpa SAFe på andra affärsfunktioner
 • Integrera utvecklings- och kund/affärsflöden (operativa) inom samma portfölj.

Nästa steg …

Framöver kommer teamet på We Are Movement att dela ytterligare bloggar, artiklar och analyser om hur det nya ramverket kan användas och pragmatiskt tillämpas i sammanhanget, så håll utkik på denna plats och vår blogg!

Mer är på väg 🙂

Upcoming Events & Courses with Carl Starendal

lör 02
apr 15

Implementing SAFe 6.0 i Stockholm

april 15 - april 19
maj 21

Utvecklande Ledarskap (UL)

maj 21 - maj 23